Menu
Obec Nižné Ružbachy
ObecNižné Ružbachy
Obec Nižné Ružbachy
ObecNižné Ružbachy

Dom miestnych tradicií

Dom miestnych tradicií

interreg eu

Community Initiative 2000 – 2006

Manažér projektu: Monika Abrahamovská, Nižné Ružbachy 27, 065 02 Vyšné Ružbachy

Koordinátor projektu: Lucia Bohinská, Nižné Ružbachy 68, 065 02 Vyšné Ružbachy

Ekonomický a administratívny pracovník: Viera Sýkorová, 065 32 Kamienka 360

Dátum podpisu zmluvy: 9.5.2007

Začiatok realizácie projektu: 1.6.2007

Koniec realizácie projektu: 31.10.2007

Projekt je lokalizovaný v prostredí s mnohými prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Obec Nižné Ružbachy bola založená koncom 13. storočia. Zaujímavou technickou pamiatkou je bývalý objekt papierne - mlyna z 18. storočia, murovaná stavba s hornými prevádzkovými priestormi z dreva. Komplex ľudovej architektúry s domami z lomového kameňa. Dodnes sa zachoval rázovitý kroj. Miestnou časťou je chatová osada Ružbašská Miľava. Nedostatočné využitie a propagácia smeruje k zániku tradícií našich predkov.

Cieľom projektu je zachovanie kultúrnych tradícií, ich zviditeľnenie a sprístupnenie širokej verejnosti ako aj domáca a cezhraničná propagácia. Spoločnými aktivitami sa projekt zameriava na skvalitnenie a prehĺbenie spolupráce na obidvoch stranách pretože sa na ich realizácii priamo zúčastňujú miestne komunity.

Špecifické ciele

1. Zachovanie goralskej kultúry, jej propagácia a odovzdanie pre budúce generácie.

2. Zachovanie tradičného košikárstva, ktoré má v súčasnosti minimálne zastúpenie. Jej propagátormi je už iba staršia generácia a neodovzdanie skúsenosti a zručnosti by malo za následok jej zánik.

3. Prehĺbenie susedských vzťahov - spoločné aktivity a spolupráca ľudí žijúcich v pohraničnej oblasti

4. Vzájomné pochopenie jednotlivých kultúr - spoločná príbuzná reč, tradície, blízkosť hranice

5. Zatraktívnenie oblasti - obohatenie oblasti o atrakcie

6. Ochrana životného prostredia

7. Rozvoj cestovného ruchu - zvýšenie návštevnosti oblasti domácimi a zahraničnými turistami.

Aktivity projektu sú situované v samotnej obci žiadateľa a v blízkosti partnerskej organizácie. Okolitá príroda na obidvoch stranách hranice poskytuje podporu špecifického cieľa a to je zachovanie tradičnej výroby košíkov a košikárstva pretože samotná surovina na ich výrobu je zastúpená v dostatočnom množstve v uvedených oblastiach.

Celkovým výstupom projektu je zriadenie jedinečnej atrakcie v okolí a to Domu slovenských tradícii čím sa na jednej strane prispeje k rozšíreniu samotných atrakcií v okolí a na strane druhej sa uvedená výroba výrobkov prenesie na stranu partnera. Práve touto aktivitou by projekt prispel na strane partnera k rozšíreniu tradícii a efektívnemu využitiu prírodného potenciálu.

Partnerská organizácia zapojená v projekte je dlhodobým partnerom s ktorými vykazujeme spoločné aktivity. V budúcnosti by spolupráca smerovala k rozširovaniu a generovaniu nových myšlienok k prepojeniu komunít na obidvoch stranách hranice v jednotlivých oblastiach.

Projekt je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami z oboch strán hranice. Tradičná výroba košíkov ako aj samotné tradície goralskej kultúry predstavujú minimálne zastúpenie v kultúrnom dedičstve národa. Zachovanie a rozvoj si vyžaduje venovanie dostatočnej pozornosti miestnych komunít.

Aktivity definované v projekte smerujú k zatraktívneniu okolia, obohateniu atrakcií vyskytujúcich sa v okolí trasy spájajúcej obidve krajiny.

Výroba košíkov z lieskového lyka je typickým príkladom pre žiadateľa nenachádza sa však v širokom zastúpení. Samotná drevina lieska sa v dostatočnom množstve vyskytuje na obidvoch stranách hranice. A preto je prioritným cieľom zachovať túto tradíciu a uskutočniť výmenu know how, výmenu teoretických a praktických zručností a odovzdanie budúcim generáciám. Partnerská krajina bude aktívne zapojená do samotnej realizácie aktivít a prinesie priamy dopad na poľskú stranu, čím sa využije prírodný potenciál na obidvoch stranách.

Výhodou projektu je tiež spoločné kultúrne bohatstvo, príbuzná reč, blízkosť územia a samotný produkt slúžiaci na realizáciu aktivít.

Spoločné podujatia trvalého charakteru prinesú priamy dopad v pravidelnom stretnutí partnerských organizácii a  generovaní projektov širšej spolupráce.

Výstupy projektu

Celkovým výstupom projektu je zriadenie jedinečnej atrakcie v okolí, a to Domu miestnych tradícií.

Projekt na jednej strane prispeje k rozšíreniu samotných atrakcií v okolí a na strane druhej sa výroba košíkov z lieskového lyka spropaguje a prenesie na stranu partnera. Práve touto aktivitou by projekt prispel na strane partnera k rozšíreniu tradícií a efektívnemu využitiu prírodného potenciálu.

Partnerská organizácia zapojená v projekte je dlhodobým partnerom, s ktorými vykazujeme spoločné aktivity.

Projekt prispel k nadviazaniu nových kontaktov a rozšíreniu spolupráce v oblasti tradičnej ľudovej výroby a spoločného postupu pri zachovávaní ľudových kultúr na oboch stranách hranice.

V budúcnosti by spolupráca smerovala k rozširovaniu a generovaniu nových myšlienok k prepojeniu komunít na obidvoch stranách hranice v jednotlivých oblastiach kultúrneho a spoločenského života.

Popis aktivít za obdobie od začiatku realizácie projektu

 

Aktivita/Činnosť

Lokalita

 

Dosiahnuté výsledky

Implementujúci orgán

Mesiac 1

(jún)

Pozvanie partnera a plánovanie pracovného stretnutia

Urzad miasta I gminy Stary Sacz

Termín a miesto pracovného stretnutia v Nižných Ružbachoch- určenie

Obec Nižné Ružbachy

 

Koordinačné stretnutie žiadateľa a partnera

Zasadacia miestnosť OcÚ v Nižných Ružbachoch

Stanovenie termínu konania realizačnej fázy projektu

Stanovenie termínu záverečného podujatia

Kritériá na výber účastníkov aktivít

Obec Nižné Ružbachy

 

Verejné obstarávanie na dodávateľov prác a investícií

OcÚ v Nižných Ružbachoch

Vybraný dodávateľ na

-úpravu priestorov,

-nákup podlahy a osadenie

-výrobu zariadenia Domu miestnych tradícií

Obec Nižné Ružbachy

Mesiac 2

(júl)

Úprava priestorov na zriadenie Domu miestnych tradícií

Dom miestnych tradícií v Nižných Ružbachoch

Upravené priestory na zriadenie Domu miestnych tradícií

Obec Nižné Ružbachy

 

Nákup podlahy a osadenie

Dom miestnych tradícií v Nižných Ružbachoch

Osadená podlaha v Dome miestnych tradícií

Obec Nižné Ružbachy

 

Zabezpečenie zariadenia Domu miestnych tradícií

Dom miestnych tradícií v Nižných Ružbachoch

Vybraté zariadenie Domu miestnych tradícií

Obec Nižné Ružbachy

Mesiac 3

(august)

Zariadenie Domu miestnych tradícií

Dom miestnych tradícií v Nižných Ružbachoch

Zariadený Dom miestnych tradícií

Obec Nižné Ružbachy

 

 

Výber a zabezpečenie expertov na aktivity projektu

OcÚ v Nižných Ružbachoch

Vybratí experti - košíkári z obce

Obec Nižné Ružbachy

Mesiac 4

(september)

Realizácia aktivít projektu z účastníkmi partnerskej strany

Kultúrny dom v Nižných Ružbachoch

Zrealizované ukážky pletenia košíkov, získanie zručností účastníkov aktivít pri vypletaní, zrealizovaná minivýstava výrobkov

Obec Nižné Ružbachy

 

Príprava a realizácia záverečného podujatia

Kostol sv. Kataríny, Dom miestnych tradícií, Kultúrny dom , OcÚ v Nižných Ružbachoch

Slávnostne otvorený Dom miestnych tradícií.

Zrealizované záverečné podujatie s recepciou za účasti partnerov a hostí.

Obec Nižné Ružbachy

Mesiac 5

(október)

Príprava a tlač informačných brožúr

OcÚ Nižné Ružbachy

 

Informačné brožúry prezentujúce históriu a súčasnosť obce a propagujúce Dom miestnych tradícií – výstup projektu

Obec Nižné Ružbachy

 

Update web stránky obce

Ocú Nižné Ružbachy

 

Zverejnenie a zviditeľnenie výsledkov projektu

Obec Nižné Ružbachy

Záznam z aktivít projektu konaných v dňoch 18.-22.9.2007

18.9.2007

Starosta obce Nižné Ružbachy Mgr.Jozef Abrahamovský privítal účastníkov aktivít z poľskej strany, zaželal im príjemný pobyt v obci, veľa poučných zážitkov pri absolvovaní aktivít projektu. Nasledovalo zoznámenie sa z účastníkmi aktivít zo slovenskej strany a expertmi, ktorí budú nasledujúci týždeň prezentovať svoje umenie a snažiť sa v čo najväčšej miere odovzdať svoje zručnosti a skúsenosti všetkým účastníkom aktivít.

Experti predviedli tradičné nástroje, ktoré používajú pri výrobe košíkov a iných výrobkov z lieskového lyka spolu z ich tradičnými miestnymi názvami v goralskom nárečí.

Niektorých účastníkov ani neprekvapila skutočnosť, že pomenovania nástrojov boli v mnohých prípadoch identické na oboch stranách hranice. Vyplýva to z faktu, že obe partnerské obce boli v minulosti súčasťou jedného politického celku, keď oblasť Nižných Ružbách bola daná ako súčasť 16-tich spišských miest do poľského zálohu.

Účastníkov aktivít osobitne zaujala príprava materiálu, hlavne technologická časť nazvaná parenie liesky. Pre veľký počet účastníkov bola predvedená ukážka parenia vo voľnej prírode nad otvoreným ohniskom.

19.9.2007

Po prípravných prácach s materiálom nasleduje príprava nosného korpusu výrobku. Experti predviedli začiatočné kroky pri pletení jednoručného košíka a tzv. opálky. Jednotliví účastníci si v druhej polovici pracovného dňa mohli vyskúšať pletenie za asistencie a pomoci expertov. Zhodli sa na tom , že táto práca si vyžaduje nielen vysokú zručnosť a precíznosť , ale aj silu prstov a rúk.

20.9.2007

Postupne si mohol každý účastník projektu vyskúšať vypletanie výrobkov. Ako najnáročnejšia sa ukázala časť pri finalizácii výrobkov, kedy bolo nutné častejšie zasahovanie a opravovanie zo strany expertov.

Účastníci si prichystali malú internú výstavu výrobkov, materiálu a nástrojov.

21.9.2007

Výstava bola otvorená od 9:30 do 16:00 pre verejnosť v budove kultúrneho domu, kde prebiehali aj aktivity, neskôr boli výrobky prenesené do Domu miestnych tradícií, kde boli umiestnené ešte pred jeho slávnostným otvorením.

Časť účastníkov projektu z poľskej strany spolu so starostom obce absolvovala minitúru zo Starého Smokovca na Hrebienok a odtiaľ na vyhliadku. Všetci účastníci boli fascinovaní pohľadom na Lomnický štít, Slavkovský štít a celú scenériu , ktorú im vyhliadka ponúkla. Cieľom minitúry bola myšlienka, že Tatry sú veľhory , ktoré patria ako Poliakom , tak aj Slovákom, a nedá sa ich rozdeliť, tak ako sa nedá rozdeliť ani spoločná minulosť a blízkosť kultúr prihraničných regiónov na oboch stranách v budúcnosti už len formálnych hraníc.

22.9.2007

Po sv. omši v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval správca miestnej farnosti Mgr. Igor Jendruch ako poďakovanie za odkaz minulých generácií, bol slávnostne otvorený Dom miestnych tradícií. Pásku na otvorení Domu prestrihol Ing. Jozef Kandráč, poslanec VÚC PSK, Kazimierz Ptacznik, soltys partnerskej obce Przysietnica a Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta obce Nižné Ružbachy za účasti pozvaných starostov okolitých obcí,

poslancov obecného zastupiteľstva a osobností miestneho kultúrneho a politického života.

Po slávnostnom otvorení boli všetci účastníci pozvaní na recepciu pri príležitosti otvorenia Domu miestnych tradícií.

Na recepcii vystúpil starosta obce s poďakovaním všetkým účastníkom aktivít, záverečného podujatia, manažmentu projektu a EÚ, ktorá cez program INTERREG III.A výraznou mierou spolufinancovala aktivity projektu.

Vystúpil takisto p. Kazimierz Ptacznik, ktorý vo svojom mene , ale aj z poverenia p. Mariana Cyciona, burmistra gminy Stary Sacz, poďakoval za pozvanie a pozitívne zhodnotil aktivity projektu Dom miestnych tradícií, ktorých sa sám osobne zúčastnil. Vyjadril presvedčenie, že naša obojstranná spolupráca bude pokračovať v nastúpenom trende a pozval poslancov OZ v Nižných Ružbachoch a starostu obce do Przysietnice.

Poslanec VÚC Prešov , Ing. Jozef Kandráč, poďakoval za pozvanie a vysoko zhodnotil prínos projektu i zriadený Dom miestnych tradícií.

Záznam spísala: Lucia Bohinská, koordinátor projektu „Dom miestnych tradícií“ dňa 24.9.2007 v Nižných Ružbachoch

Dopad na cieľové skupiny

Turisti a návštevníci obce z oboch partnerských krajín získali zriadením Domu miestnych tradícií atrakciu, návštevou ktorej môžu vniknúť nielen do histórie obce Nižné Ružbachy, ale aj obdivovať zručnosť tunajších majstrov košíkárov, vyskúšať si výrobu domácich kobercov, zoznámiť sa s dobovými nástrojmi ap. Vystavené košíkárske výrobky môžu slúžiť aj ako inšpirácia rozšírenia záujmových činností ,prípadne samozamestnania pre ostatných zručných návštevníkov Domu miestnych tradícií, či už z radov miestnej mládeže, nezamestnaných alebo domácich majstrov, čo by zároveň viedlo k udržaniu tradície výroby pletených výrobkov z lieskového lyka v obci. .

Účastníci aktivít z radov nezamestnaných získali základné zručnosti a informácie pri výrobe košíkov a prípadne v budúcnosti rozvíjať toto remeslo s možnosťou samozamestnania.

Cezhraničný dopad

Projekt je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami z oboch strán hranice. Tradičná výroba košíkov ako aj samotné tradície goralskej kultúry predstavujú minimálne zastúpenie v kultúrnom dedičstve národa. Zachovanie a rozvoj si vyžaduje venovanie dostatočnej pozornosti miestnych komunít.

Aktivity definované v projekte smerujú k zatraktívneniu okolia, obohateniu atrakcií vyskytujúcich sa v okolí trasy spájajúcej obidve krajiny.

Výroba košíkov z lieskového lyka je typickým príkladom pre žiadateľa. Nenachádza sa však v širokom zastúpení. Samotná drevina - lieska sa v dostatočnom množstve vyskytuje na obidvoch stranách hranice. A preto je prioritným cieľom zachovať túto tradíciu a uskutočniť výmenu know - how, výmenu teoretických a praktických zručností a odovzdanie budúcim generáciám. Partnerská krajina bola aktívne zapojená do samotnej realizácie aktivít a prinesie priamy dopad na poľskú stranu, čím sa využije prírodný potenciál na obidvoch stranách.

Výhodou projektu je tiež spoločné kultúrne bohatstvo, príbuzná reč, blízkosť územia a samotný produkt slúžiaci na realizáciu aktivít. Spoločné podujatia trvalého charakteru prinesú priamy dopad v pravidelnom stretnutí partnerských organizácií a generovaní projektov širšej spolupráce.

Expozície domu miestnych tradícií

Otvorenie domu miestnych tradícií

Dom miestnych tradícií bol slávnostne otvorený a odovzdaný 22.septembra 2007 v rámci rovnomenného projektu spolufinancovaného Európskou úniou v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG III A SR- PL za účasti zástupcov partnerskej obce Przysietnica z Poľskej republiky. Umiestnenie: dom č. 70 situovaný po ľavej strane cesty I. triedy smerom na Starú Ľubovňu.

Zriadením malého obecného múzea sa nám podarilo vytvoriť miesto, kde sa azda najviac prelína minulosť obce s jej súčasnosťou. Miesto, kde sa akoby zastavil čas, miesto, ktoré nás núti sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad umením, zručnosťou, majstrovstvom a odkazom našich predkov.

Expozícia spracovania ľanu, výroby odevov a ľudovej výšivky.

Výroba a spracovanie ľanu, odevov, krojov a ich zdobenie výšivkou boli v minulosti nutnosťou, bola to jeden z mála možností zaobstarania si odevu, prípadne obživy. Dodnes sa nám zachoval tradičný ružbašský kroj, typický pre obce Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy a Lackovu.

Expozícia výroby košíkov z lieskového lyka.

Košíky z lieskového lyka sú dodnes používané v domácnostiach i poľnohospodárstve, pre svoju umeleckú hodnotu a náročnosť výroby však v čoraz väčšej miere na dekoratívne účely. Boli vyrábané v medzisezónnych obdobiach, keď sa nedalo pracovať na poli.

Fotogaléria zobrazujúca premeny obce, pripomínajúca tradície i všedný život obyvateľov.

Dom tradycji miejscowych

Dom tradycji miejscowych został uroczyście otwarty i oddany do użytku 22 września 2007 w ramach projektu o tej samej nazwie współfinansowanego przez Unię Europejską z programu współpracy transgranicznej INTERREG III A SR- PL z udziałem przedstawicieli wsi partnerskiej Przysietnica z Polski.

Lokalizacja: dom nr. 70 usytuowany po lewej stronie głównej drogi w kierunku na Starą Lubownię.

Poprzez utworzenie małego wiejskiego muzeum udało nam się stworzyć miejsce, gdzie chyba najbardziej przeplatają się historia wsi z jej współczesnością. Miejsce, w którym jak gdyby zatrzymał się czas; miejsce, które zmusza nas zatrzymać się i porozmyślać o sztuce, umiejętnościach, mistrzowskich pracach i tym, co nam chcieli przekazać przodkowie.

EKSPOZYCJA OBRÓBKI LNU, wyrobu odzieży i haftu ludowego.

Wyrób i obróbka lnu, odzieży, strojów ludowych oraz ich zdobienie haftem były w przeszłości konieczne, była to jedna z niewielu możliwości zdobycia odzieży, ewentualnie środków do życia. Do dziś zachowany został tradycyjny strój ludowy Rużbach, typowy dla wsi Niżne Rużbachy, Wyżne Rużbachy i Lackowa

EKSPOZYCJA ROBIENIA KOSZYKÓW z łyka laskowego.

Koszyki z łyka laskowego są do dziś wykorzystywane w domach i rolnictwie, jednak ze względu na swoją wartość artystyczną i trud, jaki należy włożyć w jego wyplecienie, są coraz częściej wykorzystywane w celach dekoracyjnych. Koszyki wyplatane były pomiędzy sezonami, gdy nie można było pracować w polu.

Fotogaleria ukazująca przemiany wsi, przypominająca tradycje i życie powszednie mieszkańców.

Dátum vloženia: 30. 5. 2007 16:12
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 2. 2024 20:18

O obci

Voľby

voľby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
zamračené 24 °C 15 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/13 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 20/15 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 26/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:14
DNES:30
TÝŽDEŇ:1007
CELKOM:751303